ZPO w Głogowie Małopolskim

Oferta

Zakład realizuje świadczenia gwarantowane w ramach umowy z Podkarpackim Wojewódzkim Oddziałem NFZ z zakresu:

Świadczymy usługi w zakresie długoterminowej opieki stacjonarnej osób niewymagających hospitalizacji, które ze względu na zły stan zdrowia nie mogą przebywać w swoim środowisku domowym. W ramach tej opieki pacjenci mogą skorzystać ze świadczeń medycznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w Zakładzie.

Pacjenci Zakładu to osoby chore i niepełnosprawne z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki, wymagające stałej opieki i profesjonalnej pielęgnacji. Udzielamy całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących szeroko rozumianą opiekę, kontynuację leczenia osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego i mają ukończony proces diagnozy, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego.

Podstawowy pakiet świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych udzielanych w Zakładzie to:

 • świadczenia lekarskie i pielęgniarskie,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego, usprawnienie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnousprawniającej zgodnie z zaleceniem lekarza,
 • terapia psychologiczna i logopedyczna,
 • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
 • zabezpieczenie w środki farmaceutyczne, wyroby medyczne, w tym środki sanitarno-higieniczne, pomocniczy sprzęt ortopedyczny,
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
 • wykonywanie zleconych badań laboratoryjnych,
 • zapewnienie zleconego transportu,
 • uczestnictwo w organizowanych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia osób przebywających w zakładzie oraz członków ich rodzin; przygotowanie pacjenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia (realizujemy „Program profilaktyki przeciwodleżynowej” wg przyjętych standardów),
 • opieka duszpasterska.

Wyżywienie i zakwaterowanie pensjonariusza w zakładzie jest odpłatne.

Podstawa prawna: art.18 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027, z późn. zmianami) oraz §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).

Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, przy czym opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej dla osoby przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Opłata ustalana jest na okres roku z zastrzeżeniem, że opłatę tę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu osoby przebywającej w Zakładzie.

Skip to content