ZPO w Głogowie Małopolskim

Zasady przyjęcia

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent:

 • w stanie choroby wymagającej całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji,
 • z chorobą psychiczną,
 • z chorobą Alzheimera,
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej,
 • uzależniony od alkoholu lub środków psychoaktywnych,
 • wentylowany mechanicznie,
 • z punktacją więcej niż 40 wg oceny skali Barthel,
 • ze wskazań społecznych.

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest wniosek wypisany przez:

Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu występuje osoba ubiegająca się o pobyt w Zakładzie albo jej przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że osoba skierowana do zakładu wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki, rehabilitacji i jest niezdolna do samodzielnego funkcjonowania,
 • wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną/oddziałową,
 • skierowanie do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
 • karta oceny świadczeniobiorcy wg zmodyfikowanej skali Barthel.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu lub osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, a w szczególności decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty, decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub renty socjalnej (ksero),
 • karty informacyjne z leczenia szpitalnego (ksero),
 • dowód osobisty, karta NFZ, legitymacja emeryta/rencisty do wglądu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie częściowej odpłatności za pobyt,
 • oświadczenie o odbiorze pacjenta (druki do pobrania).

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu (ksero),
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna (ksero).

Dodatkowe druki do złożenia przez osoby zakwalifikowane do żywienia dojelitowego:

 • karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego,
 • ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania.

Prawidłowo wypełniony komplet dokumentów należy dostarczyć do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Caritas w Głogowie Małopolskim.

Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w:

 • Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Głogowie Małopolskim,
 • pobrać ze strony internetowej.

Kierownik zakładu zawiadamia osobę skierowaną do zakładu albo zakład opieki zdrowotnej, w którym osoba ta przebywa, o terminie przyjęcia do ZPO.

Skip to content